මිලියන 25 ජංගම දුරකතන සහ මිලියන 6 කට වැඩි පිරිසක්

අන්තර්ජාල බාවිතා කරන සමාජයක.

ශ්‍රී ලංකික ව්‍යාපාරිකයින්ට සහ නව ව්‍යවසායකයින්ට.

අන්තර් ජාලය තුලින් ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්දනය කිරීමට

නව ව්‍යාපාර අරබිමට දැන් ඔබට අවස්ථාව

සුළු හා මද්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සදහා අන්තර්ජාල ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන.

ඔබගේ නිවසේ හෝ කුඩා කර්මාන්ත ශාලා වලින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා අන්තරජාලය තුලින් ප්‍රවධනය කරන්න.

අවම වියදමකින් ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම මෙන්ම විදේශ රටවලින් ඇනවුම් ලබාගැනීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව.

අඩුම පිරිවැයෙන් වැඩිම ප්‍රතිපලදායක අන්තර්ජාල ප්‍රවර්ධනය කිරීම ට අවශ දැනුම, තාක්ෂනය සහ සේවාවන්.

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය:

ඉතා අඩු මුදලකින් ඔබගේ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා ඔබටම e commerce වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ පවත්වාගෙන යාම (hosting).

භාණ්ඩ චායාරූප කරණය:

ඔබ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අකර්ශ්නිය ආකාරයන් වෙබ් අඩවි තුල ඵල කිරීම සඳහා චයරුප ගත කිරීම.

අන්තර්ජාල ප්‍රවර්ධනය:

ඔබගේ භාණ්ඩ අදාල වෙළඳපල (potential market ) වෙන සමාජ ජාල හරහා ප්වර්ධනය කිරීම (social media marketing ).

භාණ්ඩ බෙදාහැරීම මුදල් අයකරගැනීම:

දේශීය සහ විදේශීය භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ ක්‍රමවේද

පිලිඹද ඔබට අවශ්‍ය දැනුම සහ සේවාවන් ඔබට ලබාදීමට අප සුදානම්

VoiZ Network Systems (Pvt) Ltd.

www.voiz.lk

Text | Voice | Whatsapp| Wiber | Imo | Wechat 0777332146